Educació secundària obligatòria

La finalitat de l’Educació Secundària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals, les habilitats socials, les competències bàsiques; consolidar els aprenentatges instrumentals i adquirir les bases per poder triar les diferents sortides que s’ofereixen en acabar-la.

La Secundària és moment de molts canvis, tant pel que fa a les maneres de treballar i estudiar com en el procés evolutiu i maduratiu dels nois i noies. Al llarg d’aquests anys, entraran de ple en l’adolescència. Caldrà acompanyar-los i donar-los suport al llarg de tot el procés per aconseguir que esdevinguin persones autònomes, amb criteri i sentit crític.

Organització

Comprèn quatre cursos acadèmics organitzats en dos cicles. Els dos primers cursos de l’etapa mantenen la coherència amb l’educació primària, garantint la coordinació entre les etapes. Es potencia l’autonomia de l’alumne i s’enforteixen els hàbits de treball. Els dos últims cursos de l’etapa consoliden el procés de l’adquisició de les competències clau i preparen per a la continuïtat cap a estudis posteriors. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16.

Tenim els quatre cursos amb doble línia.

Horari

De dilluns a dijous de 8 a 13.30h i de 15.10 a 17.10h
Divendres de 8 a 13.30h

Activitat docent

Matemàtiques

Treballem les matemàtiques amb el mètode d’aprenentatge ONMAT que és una plataforma d’aprenentatge integral de matemàtiques per a l’ESO. Busca fomentar la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia per facilitar tant l’aprenentatge de l’alumne com la tasca docent.. Aquesta ’aplicació fomenta la ludificació de l’assignatura, tot incorporant elements i dinàmiques propis del joc en entorns d’aprenentatge.

També en aquest sentit, des del Departament de Matemàtiques se’ls ofereix la possibilitat, si ho volen, de participar en les Proves Cangur de Matemàtiques

Ciències

Science BITS és un conjunt de propostes didàctiques que ajuden l’ensenyament-aprenentatge de les ciències i que motiven els estudiants. Dissenyades segons el model d’ensenyament constructivista de les 5E, les lliçons de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Llengua anglesa

A secundària, la llengua anglesa es converteix en una llengua dinàmica, viva i activa, que pren significat perquè s’utilitza d’una manera contextualitzada. Es potencia l’aprenentatge de la llengua de forma natural, adquirint una competència lingüística que els permet utilitzar les estructures apreses en diferents contextos i situacions.

Altres llengues

El francès s’introdueix com a segona llengua estrangera a partir de 3r de Secundària.

Escola Ambaixadora del Parlament Europeu

La nostra escola participa d’aquest programa europeu i això permet que els nostres alumnes participin, de forma col·laborativa, en diferents projectes junt a altres alumnes europeus. Potenciem així l’ús de la llengua anglesa i la consciència de pertinença a l’Unió Europea.
Els alumnes de 4t d’ESO forman parts dels ambaixadors júnior del Parlament Europeu

Activitats Complementàries

Les activitats complementàries són cinc hores setmanals que dediquem a la concreció del nostre projecte educatiu. Entre altres aspectes reforcem l’ecologia integral, la competència social i digital i l’ús de la llengua anglesa mitjançant la participació dels nostres alumnes amb activitats col·laboratives amb altres centres europeus.

La necessitat d’una bona consolidació d’hàbits individuals comporta la importància de la gestió d’una agenda amb feines a curt, a mig i a llarg termini.

Seguim un sistema d’avaluació continua amb diferents tipus de proves en consonància amb els continguts i activitats treballades, que posa l’accent en idees com la globalitat i la capacitat de síntesi.

Comunicació amb les famílies

Reunions generals a començament de curs.

Entrevistes personals amb les famílies i amb els alumnes per el seguiment del procés maduratiu i d’aprenentatge. Els alumnes fan, com a mínim, tres entrevistes individuals amb el seu tutor/a.
En acabar cada trimestre, lliurem un informe amb les notes i valoracions de totes les àrees curriculars i observacions generals del procés escolar i del desenvolupament personal. En acabar el curs s’entrega informe d’avaluació final.

Durant l’avaluació les famílies poden seguir el procés d’aprenentatge mitjançant la plataforma AlexiaFamílies on es publiquen els resultats de les diferents proves d’avaluació.

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació