Política de privacitat

En compliment de la normativa de protecció de dades, Reglament 2016/679 General de protecció de dades i Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals, l’informem sobre el tractament de les vostres dades en els següents apartats.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és: COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA

Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 1196. BARCELONA

Dades de contacte del responsable: titular@sgabrcelona.org

Dades de contacte del dpd: dpo@sgbarcelona.org

Quines dades recopilem?

En funció de les funcionalitats utilitzades a través del lloc web i la relació que mantinguem amb els diferents usuaris de COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA, serà necessari el tractament de les següents dades personals:

 • Dades identificatives i de contacte (nom, cognom, DNI, telèfons, correu electrònic, adreça, IP, etc.).
 • Dades de navegació (dades d’accés; dades del navegador, pàgina accedida, IP, país).
 • Dades corresponents al dispositiu de l’usuari (mitjançant la descàrrega i instal·lació de la nostra aplicació es tractaran dades en relació amb el dispositiu, com ara la IP, el número d’identificació MAC, etc.).
 • Altre informació personal que l’usuari aporti (p.ex. utilitzant el formulari de canal de denúncies).

 

En cas d’emplenar algun dels nostres formularis, caldrà facilitar determinades dades personals indicades com a obligatòries, les quals es tractaran d’acord amb les finalitats que s’estableixen a continuació.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Les dades recopilades seran tractades conforme a les següents finalitats:

FINALITAT O GRUP INFO DETALLADA
Accés i gestió de la pàgina web  

Proporcionar accés als continguts en línia i aplicar mesures encaminades a la seguretat del lloc web; portar un registre de visites a efectes estadístics.

Accés a plataforma Alexia Proporcionar accés a la plataforma Alexia a amb la finalitat de donar un servei de consulta, rectificació i gestió del vostre compte.
Accés a xarxes socials Proporcionar accés als perfils del centre a les xarxes socials (Facebook, Twitter i/o Instagram).
Notificacions “Push” Activació de notificacions “Push” mitjançant el navegador utilitzat per l’usuari.
Resolució de consultes Recollida de dades necessària per tal de poder donar resposta les sol·licituds/consultes de l’usuari.
Gestió de cookies/etiqueta de píxels Col·locació de cookies/etiqueta de píxels: recopilació de dades personals per determinar el número d’usuaris i comprendre com accedeixen els usuaris al lloc web i identificar la ruta que es pren dins i les seves preferències.

 

Gestió de denúncies Recollida de dades personals per atendre les comunicacions d’infraccions realitzades a través del formulari de l’apartat “Canal de denúncies” i, si escau, dur a terme la corresponent investigació interna.

Les dades personals recollides a través del formulari web del portal de denúncies s’introdueixen al programari de gestió de les comunicacions d’infraccions perquè puguin ser gestionades per les persones autoritzades i designades com a gestors del canal. Un cop emplenat el formulari, l’usuari rep un codi per fer seguiment de la vostra comunicació i un correu conforme s’ha rebut la vostra comunicació.

 

Què ens habilita a poder tractar les vostres dades?

FINALITAT O GRUP BASE DE LEGITIMACIÓ
Accés i gestió de la pàgina web L’acceptació i el consentiment de l’interessat, manifestat a través de l’acció afirmativa de navegar a través del lloc web.

 

Accés a plataforma Alexia Les dades es tracten en base a la relació que vincula l’usuari amb el centre i en el compliment de les nostres obligacions legals.

 

Accés a xarxes socials L’acceptació i el consentiment de l’interessat, manifestat a través de l’acció afirmativa d’accedir als enllaços dels perfils del centre a les xarxes socials (Facebook, Twitter i/o Instagram).
Notificacions “Push” L’acceptació i el consentiment de l’interessat manifestat a través de l’acció afirmativa de l’activació de notificacions “Push” mitjançant el navegador utilitzat per l’usuari.
Resolució de consultes  

Les dades son necessàries per a la resolució de la seva sol·licitud

 

Gestió de cookies Per a la recopilació automatitzada de dades personals per tal de proporcionar al client i/o usuari del lloc web una millor experiència i accés a totes les seves funcionalitats està basada en el consentiment de l’usuari.

 

Gestió de denúncies Les dades contingudes al formulari del canal de denúncies són tractades en compliment de les obligacions legals previstes a les normatives de protecció de dades i de protecció a l’informant:

·        Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals

 

·        Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 

Així mateix, el tractament es basa en el compliment d’una missió realitzada en interès públic.

 

Pel que fa al consentiment prestat per menors d’edat, només es pot fonamentar quan sigui major de 14 anys; en cas de menors de 14, és necessari el consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela.

Us recordem que teniu dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, per a qualsevol tractament que hagis consentit.

Us informem que per revocar el consentiment prestat en relació a les notificacions “Push” haurà de seguir les següents instruccions:

 

A qui poden cedir-se les vostres dades personals?

Destinataris:

 • COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA
 • Entitats de la congregació HERMANOS DE SAN GABRIEL, PROVINCIA DE ESPAÑA.
 • Empreses especialitzades per la gestió y manteniment del lloc web.
 • En el marc de la gestió les comunicacions d’infraccions al canal intern d’informació i, si escau, la posterior investigació, COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA podrà comunicar dades als destinataris següents:
  • Persones designades per dur a terme la gestió del canal i la investigació de les comunicacions.
  • Autoritats públiques amb competències en la matèria en cas que sigui procedent comunicar el cas.
  • Persones designades per resoldre el procediment.
  • Si escau, persona investigada per tal que pugui al·legar el que consideri oportú en la seva defensa.
  • La resolució adoptada es transmetrà a la representació legal dels treballadors/es, si es tracta d’una denúncia presentada per un/a treballador/a.

 

Transferències internacionals:

L’accés a les xarxes socials enllaçades a la web, pot suposar la transferència de les vostres a tercers països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, principalment, a EEUU. Consulti les polítiques de privacitat dels proveïdors d’aquestes xarxes per a saber com es tracten les vostres dades i a on es comuniquen; pot accedir a aquestes polítiques a través dels següents enllaços:

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

A continuació s’indiquen els diferents terminis de conservació de les dades, segons cada finalitat:

Accés i gestió pàgina web: durant el temps necessari per proporcionar accés als serveis o complir les finalitats indicades.

 • Accés a la plataforma alexia: durant el temps necessari per a la gestió de la nostra relació i mentre l’usuari no sol·liciti la baixa.
 • Accés a xarxes socials: mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment.
 • Resolució de consultes: En complir-se aquesta finalitat, les dades personals introduïdes seran bloquejades, per un període de 2 anys, en què estarà a disposició de les autoritats competents, posterior a aquest lapse s’eliminaran definitivament.

Gestió de cookies: els terminis de conservació i tractament de les dades recollides a través de les cookies instal·lades al lloc web es defineixen en la política de cookies que es podrà consultar i està disponible al web.

Gestió de les denúncies i, si escau, posterior investigació: Les dades de qui formuli la denúncia rebuda i, si escau, la informació de tercers, es conservaran en el sistema únicament durant el temps necessari per dur a terme la gestió, la posterior investigació i per al compliment de les obligacions legalment establertes.

 

Sense perjudici del que s’ha explicat anteriorment, l’interessat de les dades personals pot, en qualsevol moment, oposar-se a la conservació i el tractament de les seves dades personals, o simplement sol·licitar el seu dret a l’oblit i, així mateix, revocar, en qualsevol moment o sota qualsevol circumstància, el consentiment prestat de les seves dades personals (quan sigui procedent). Sempre que algun d’aquests drets s’exerceixi adequadament, COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA eliminarà o anonimitzarà les dades personals, segons sigui més adequat, en el termini més curt de temps possible.

COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA conservarà les dades personals necessàries per al compliment de determinades obligacions legals, en concret, obligacions fiscals o contractuals, que puguin exigir la conservació de determinades dades personals, durant un període que mínim de cinc anys, o per a la defensa de les seves interessos legítims (defensa en l’àmbit de qualsevol procés administratiu, judicial o extrajudicial.

Transcorregut el període de conservació i el període de bloqueig establert, COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA eliminarà o anonimitzarà les dades personals (quan es pugui), sempre que aquestes no s’hagin de conservar per a alguna finalitat diferent que pugui subsistir.

Drets de les persones

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les dades; sol·licitar la portabilitat de les vostres dades; oposar-se al tractament o sol·licitar-ne la limitació; retirar el consentiment prestat, si escau.

Per fer-ho, podeu enviar la vostra sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del responsable, incloent-hi la referència “Protecció de dades”.

Per facilitar la identificació recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud còpia del seu DNI o passaport, o qualsevol altre document de naturalesa anàleg que en permeti la identificació.

Els afectats també poden fer una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de los dades

Les dades que es proporcionin al COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA hauran de ser veritables, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a cap altra persona; el COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA presumirà que les dades han estat facilitades pel titular dels mateixos. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o relatives a una altra persona.

Els titulars de les dades han de comunicar qualsevol modificació a les dades proporcionades per tal de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de les dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés o robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA prohibeix l´ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, llevat del consentiment exprés dels seus pares o tutors. En cap cas el menor podrà facilitar a COL·LEGI SANT GABRIEL BARCELONA dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, com les dades relatives a la activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars de tals dades.

De la mateixa manera, els menors de catorze anys requeriran del consentiment dels seus pares o tutors per a donar el consentiment a la captació i ús de la imatge i per a d’altres tractaments de dades basats en el consentiment.

Analítiques Web

Aquesta web empra diverses analítiques per conèixer la manera com és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com ara l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o el maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del web.

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquest web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com ara: analítiques web de tercers o accés a xarxes socials.

Una funció o un complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i l’execució de la funció.

Així mateix, la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com ara: analítiques web de tercers o accés a xarxes socials.

Una funció o un complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i l’execució de la funció.

Així mateix, la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilización de funciones proporcionadas por Google, Inc.

Aquesta web integra funcions de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, USA), com ara vídeos de Youtube, mapes i botons “+1”. Per fer-ho, en fer servir el web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web des de la vostra adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flash al dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari a Internet per oferir publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les vostres polítiques de privadesa: http: //www.google.es/intl/es/policies/privacy/. En utilitzar aquest web l’usuari consent el tractament de les vostres dades per Google en la forma i per als fins indicats.

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació